Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradska galerija Striegl

Broj upisnog lista: MDC-23-2019 (M-130/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradska galerija Striegl

Tel: 044/522-255

Fax: 044/522-256

Email: info@galerija-striegl.hr

Adresa: Antuna i Stjepana Radića 6

Grad: Sisak

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Sisak

Adresa: Rimska 26

Grad: Sisak

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 120002191 od 01.03.2016., Tt-16/5970-2

Datum zadnje promjene

02.05.2019