Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej grada Koprivnice

Broj upisnog lista: MDC-80-2019 (M-9/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej grada Koprivnice

Tel: 048/622-307

Fax: 048/222-871

Email: uprava@muzej-koprivnica.hr

Adresa: Trg dr. Leandera Brozovića

Grad: Koprivnica

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Koprivnica

Adresa: Zrinski trg 1

Grad: Koprivnica

Podružnice

Donacija dr. Vladimir Malančec

Adresa: Đure Estera 12

Grad: Koprivnica

Telefon: 098/301-906

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Galerija Koprivnica

Adresa: Zrinski trg 9

Grad: Koprivnica

Telefon: 048/622-564

Fax: 048/222-871

Email:

Mrežna stranica:

Galerija naivne umjetnosti Hlebine

Adresa: Trg Ivana Generalića 15

Grad: Hlebine

Telefon: 048/622-564

Fax: 048/222-871

Email:

Mrežna stranica:

Galerija skulptura Ivan Sabolić

Adresa: Matije Gupca 13

Grad: Peteranec

Telefon: 048/636-289

Fax: 048/636-436

Email:

Mrežna stranica:

Muzejska zbirka NOB-a Ludbreški Ivanec

Adresa:

Grad: Ludbreški Ivanec

Telefon: 048/837-360

Fax: 048/837-360

Email:

Mrežna stranica:

Muzejska zbirka NOB-a Veliki Poganac

Adresa: Veliki Poganac 38

Grad: Veliki Poganac

Telefon: 048/837-360

Fax: 048/837-360

Email:

Mrežna stranica:

Spomen područje Danica

Adresa: Đelekovečka cesta bb

Grad: Koprivnica

Telefon: 099/7336-023

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Zavičajna zbirka Đelekovec

Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 3

Grad: Đelekovec

Telefon: 048/834-020

Fax: 048/834-020

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 01 0005505, od 25.02.2004., Tt-06/1004-2 od 16.11.2006.

Datum zadnje promjene

02.05.2019