Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej grada Zagreba

Broj upisnog lista: MDC-90-2019 (M-125/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej grada Zagreba

Tel: 01/4851-359

Fax: 01/4851-359

Email: mgz@mgz.hr

Adresa: Opatička ulica 20

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Zagreb

Adresa: Stjepana Radića 1

Grad: Zagreb

Podružnice

Ambijentalna zbirka arhitekta Viktora Kovačića

Adresa: Massarykova 21

Grad: Zagreb

Telefon: 01/4855-911

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Ambijentalna zbirka Rudolfa i Margite Matz

Adresa: Mesnička 15

Grad: Zagreb

Telefon: 01/4848-349

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Memorijal Miroslava i Bele Krleža

Adresa: Krležin Gvozd 23a

Grad: Zagreb

Telefon: 01/4834-922

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Memorijalna zbirka doktora Ivana Ribara i Cate Dujšin Ribar

Adresa: Demetrova 3

Grad: Zagreb

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Memorijalna zbirka Roberta Frangeša Mihanovića

Adresa: Rokov perivoj 2

Grad: Zagreb

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Memorijalni centar raketiranja Zagreba 1991./1995.

Adresa: Ulica Frana Petrića 4/I

Grad: Zagreb

Telefon:

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080650198, Tt-08/3757-2 od 21.03.2008.

Datum zadnje promjene

02.05.2019