Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej i biblioteka Baltazara Bogišića

Broj upisnog lista: MDC-92-2019 (M-39)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej i biblioteka Baltazara Bogišića

Tel: 020/478-556

Fax: 020/478-556

Email: hazu.bogisic@du.hinet.hr

Adresa: Knežev dvor, Obala 18

Grad: Cavtat

Vrsta muzeja: Specijalizirani - povijesni

Osnivač

Naziv: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 11

Grad: Zagreb

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Adresa: Lapadska obala 6

Grad: Dubrovnik

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: NN 34/91, 46/96 i 150/2002

Datum zadnje promjene

02.05.2019