Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzeji Ivana Meštrovića

Broj upisnog lista: MDC-118-2019 (M-127/07)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzeji Ivana Meštrovića

Tel: 021/340-800

Fax: 021/340-810

Email: mim@mestrovic.hr

Adresa: Šetalište Ivana Meštrovića 46

Grad: Split

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska

Grad: Zagreb

Podružnice

Atelijer Meštrović

Adresa: Mletačka 8

Grad: Zagreb

Telefon: 021/340 800

Fax: 021/340 810

Email: mim@mestrovic.hr

Mrežna stranica:

Crkva presvetog Otkupitelja

Adresa: Otavice

Grad:

Telefon: 021/340 800, 021/340 810

Fax:

Email: mim@mestrovic.hr

Mrežna stranica:

Galerija Meštrović

Adresa: Šetališta Ivana Meštrovića 46

Grad: Split

Telefon: 021/340 800

Fax: 021/340 810

Email: mim@mestrovic.hr

Mrežna stranica:

Meštrovićeve Crikvine - Kaštilac

Adresa: Šetalište Ivana Meštrovića 39

Grad: Split

Telefon: 021/340 800

Fax: 021/340 810

Email: mim@mestrovic.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-16/1422-2 od 26.02.2016.

Datum zadnje promjene

02.05.2019