Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Pomorski muzej Orebić

Broj upisnog lista: MDC-127-2019 (M-70/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Pomorski muzej Orebić

Tel: 020/713-009

Fax:

Email: pomorski.muzej@du.t-com.hr

Adresa: Trg Mimbelli 12

Grad: Orebić

Vrsta muzeja: Specijalizirani - povijesni

Osnivač

Naziv: Općina Orebić

Adresa: Obala pomoraca 24

Grad: Orebić

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Općina Orebić

Adresa: Obala pomoraca 24

Grad: Orebić

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS 060392027, Tt-18/6625-3 od 16.8.2018.

Datum zadnje promjene

02.05.2019