Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell Istria

Broj upisnog lista: MDC-128-2019 (M-16/06)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell Istria

Tel: 052/211-566

Fax: 052/394-102

Email: ppmi@ppmi.hr

Adresa: Gradinski uspon 6

Grad: Pula

Vrsta muzeja: Specijalizirani - povijesni

Osnivač

Naziv: Istarska županija

Adresa: Dršćevka 1

Grad: Pazin

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-16/4780-4 od 14.07.2016.

Datum zadnje promjene

02.05.2019