Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino

Broj upisnog lista: MDC-138-2019 (M-21/05)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino

Tel: 052/431-585

Fax: 052/452-119

Email: info@muzejporec.hr

Adresa: Decumanus 9

Grad: Poreč

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Poreč

Adresa: Obala maršala Tita 5

Grad: Poreč

Podružnice

Park skulptura Dušana Džamonje

Adresa: Valkanela 5

Grad: Vrsar

Telefon: 052/452-738

Fax: 052/452-119

Email: info@muzej.porec.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 130021512 od 27.05.2009., Tt-09/956-2

Datum zadnje promjene

02.05.2019