Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Zavičajna zbirka grada Ploča

Broj upisnog lista: MDC-156-2019 (M-54/01)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavičajna zbirka grada Ploča

Tel: 020/679-072

Fax: 020/676-073

Email: osnovna-glazbena-skola-ploce@du.htnet.hr

Adresa: Gračka 2

Grad: Ploče

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Ploče

Grad: Ploče

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Pučko otvoreno učilište Ploče

Adresa: Gračka 2

Grad: Ploče

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 090001955, od 01.06.2001., Tt-0/81-6

Datum zadnje promjene

02.05.2019