Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Broj upisnog lista: MDC-45-2019 (M-108/12)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Hrvatski muzej naivne umjetnosti

Tel: 01/485-1911

Fax: 01/485-1911, 485-2125

Email: info@hmnu.hr

Adresa: Sv. Ćirila i Metoda 3

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080410177, reg. ul. 1-53112, od 08.06.1994.

Mrežna stranica

www.hmnu.hr

Napomena

1. Upis promjene predmeta poslovanja - djelatnosti i odredbi Statuta od 20.02.2019. - Tt-19/2425-4: Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu

Datum zadnje promjene

27.05.2019