Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradska galerija Antun Gojak

Broj upisnog lista: MDC-22-2019 (M-4/07)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradska galerija Antun Gojak

Tel: 021/612-198

Fax:

Email: galerija.gojak@makarska.hr

Adresa: Don Mihovila Pavlinovića 1

Grad: Makarska

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Makarska

Adresa: Obala kralja Tomislava 1

Grad: Makarska

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-95/113-3 od 05.10.1995.

Mrežna stranica

www.galerija-antun-gojak.hr

Datum zadnje promjene

28.05.2019