Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Kuća Šenoa

Broj upisnog lista: MDC-59-2019 (M-158/01)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Kuća Šenoa

Tel: 01/4677-608, 091/7555-388

Fax:

Email: kuca@senoa.eu

Adresa: Ulica Ive Mallina 27

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - ostali

Osnivač

Naziv: Udruga SVI NAŠI ŠENOE

Adresa: Ulica Ive Mallina 27

Grad: Zagreb

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Udruga SVI NAŠI ŠENOE

Adresa: Ulica Ive Mallina 27

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Registar udruga br. 21012142 od 11.07.2016.; Klasa: UP/I-230-02/2016-01/208, Urbroj: 251-07-111-6-2 od 08.07.2016.

Mrežna stranica

www.senoa.eu

Datum zadnje promjene

29.05.2019