Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradski muzej Jastrebarsko

Broj upisnog lista: MDC-160-2020

Datum prvog upisa: 20.07.2020

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradski muzej Jastrebarsko

Tel: 01/6283-991

Fax:

Email: muzej@czk-jastrebarsko.hr

Adresa: Vladka Mačeka 1

Grad: 10 450 Jastrebarsko

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Centar za kulturu Jastrebarsko

Adresa: Dr. F. Tuđmana 9

Grad: 10 450 Jastrebarsko

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-20/15979-2; TS ZG; 15.07.2020.

Mrežna stranica

www.czk-jastrebarsko.hr

Napomena

1. Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi Gradskog muzeja Jastrebarsko; Klasa: 021/-01/19-01/1; Urbroj: 238/12-84-01-19-2 (donosioc: Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko) 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju javne ustanove u kulturi Gradskog muzeja Jastrebarsko; Klasa: 021-05/19-01/01; Urbroj: 238/12-01-19-11 (donosioc: Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog) 3. Rješenje (sukladna sa zakonom Odluka o osnivanju javne ustanove u kulutri Gradskog muzeja Jastrebarsko) Klasa: UP/I-612-05/19-01/0003; Urbroj: 532-06-01-01/5-19-2 (donosioc: Ministarstvo kulture RH) 4. Rješenje (upis u Sudski registar; upis osnivačkog akta (Statut)); br. Tt-20/15979-2 (donosioc: Trgovački sud u Zagrebu) 15.07.2020.

Datum zadnje promjene

03.09.2020