Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

JGL Muzej farmacije

Broj upisnog lista: MDC-162-2020

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: JGL Muzej farmacije

Tel:

Fax:

Email: muzej-farmacije@jgl.hr

Adresa: Užarska ulica 11

Grad: 51 000 Rijeka

Vrsta muzeja: Specijalizirani - povijesni

Osnivač

Naziv: Jadran - Galenski laboratorij d.d.

Adresa: Svilno 20

Grad: 51 000 Rijeka

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Jadran - Galenski laboratorij d.d.

Adresa: Svilno 20

Grad: 51 000 Rijeka

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-20/10436-6

Statusne promjene

Broj: Tt-20/10436-6

Datum: 21.10.2020. 0:00:00

Opis: podružnica JGL

Mrežna stranica

www.muzej-farmacije.jgl.hr

Napomena

JGL Muzej farmacije osnovan je kao podružnica tvrtke JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. upisom u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 21.10.2020. pod brojem Tt-20/10436-6. Upisu je prethodilo Rješenje o utvrđivanju zakonskih uvjeta za obavljanje muzejske djelatnosti (Ministarstvo kulture i medija RH; Klasa: UP/I-612-05/20-01/0128; Urbroj: 532-06-01-01/5-20-1 od 02.10.2020.

Datum zadnje promjene

02.11.2020