Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej policije

Broj upisnog lista: MDC-85-2019

Datum prvog upisa: 15.04.2019

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej policije

Tel: 01/2426 551; 01/2426552; 01/2426

Fax: 01/2426 294

Email: muzej@muzej-policije.hr

Adresa: Avenija Gojka Šuška 1

Grad: 10000 Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - ostali

Osnivač

Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Adresa: Ulica grada Vukovara 33

Grad: 10000 Zagreb

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Adresa: Ulica grada Vukovara 33

Grad: 10000 Zagreb

Statusne promjene

Broj: Klasa: UP/I-612-05/19-01/0034; Urbroj: 532-06-01-01/1-19-1

Datum: 15.6.2019. 0:00:00

Opis: Rješenje o postojanju zakonskih uvjeta za osnivanje muzeja (Ministarstvo kulture RH)

Datum zadnje promjene

06.11.2020