Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Lošinjski muzej

Broj upisnog lista: MDC-157-2019 (M-103/07)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Lošinjski muzej

Tel: 051/233-892; 051/233-614

Fax:

Email: info@muzej.losinj.hr

Adresa: Palača Fritzi, Vladimira Gortana 35

Grad: 51 550 Mali Lošinj

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Mali Lošinj

Adresa: Riva lošinjskih kapetana 7

Grad: Mali Lošinj

Podružnice

Arheološka zbirka Osor

Adresa: Gradska vijećnica i loggia Osor

Grad: 51 554 Nerezine

Telefon: 051/237-346

Fax:

Email: info@muzej.losinj.hr

Mrežna stranica: www.muzej.losinj.hr

Muzej Apoksiomena

Adresa: Riva Lošinjskih kapetana 13

Grad: 51 550 Mali Lošinj

Telefon: 051 734260

Fax:

Email: info@muzejapoksiomena.hr

Mrežna stranica: www.muzejapoksiomena.hr;

Muzejski prostor Kula

Adresa: Kaštel bb

Grad: 51 551 Veli Lošinj

Telefon: 051 233 892

Fax:

Email: info@muzej.losinj.hr

Mrežna stranica: www.muzej.losinj.hr

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 040241660, od 07.09.2007; Broj: Tt-07/1818-2

Statusne promjene

Broj: Tt-19/285-2

Datum: 8.2.2019. 0:00:00

Opis: Rješenje o pripajanju Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju

Mrežna stranica

www.muzej.losinj.hr

Napomena

1. Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci o promjeni predmeta poslovanja i promjena odredbi Statura; Tt-13/2822-11 od 08.07.2013. 2. Rješenje Trgovoačkog suda u Rijeci o promjeni funkcije zastupnika ustanove; Tt-15/5252-2 od 04.09.2015. 3. Pripajanje Muzeja Apoksiomena Lošinjskom muzeju - Odluka - Grad Mali Lošinj (Klasa: 612-05/18-01/02; Urbroj: 2213/01-01-18-10 OD 20.12.2018.). 4. Rješenje o pripajanju - Trgovački sud u Rijeci - Tt-19/285-2 od 08.02.2019.

Datum zadnje promjene

09.11.2020