Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradski muzej Nova Gradiška

Broj upisnog lista: MDC-31-2019 (M-7/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradski muzej Nova Gradiška

Tel: 035/331-582

Fax: 035/331-584

Email: gmng@gmng.hr

Adresa: Trg kralja Tomislava 7

Grad: 35 000 Nova Gradiška

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Nova Gradiška

Adresa: Trg kralja Tomislava 1

Grad: Nova Gradiška

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-10/379-2 od 14.6.2010.

Mrežna stranica

www.gmng.hr

Napomena

1. Upis zastupnika - Tt-17/2925-2 od 04.05.2017.

Datum zadnje promjene

23.11.2020