Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Citta di Rovinj-Rovigno

Broj upisnog lista: MDC-132-2019 (M-18/06)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej Grada Rovinja-Rovigno - Museo della Citta di Rovinj-Rovigno

Tel: 052/816-720

Fax:

Email: info@muzej-rovinj.hr

Adresa: Trg maršala Tita 11

Grad: 52210 Rovinj - Rovigno

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Rovinj - Rovigno

Adresa: Trg Matteotti 2

Grad: 52210 Rovinj - Rovigno

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 040073379, od 24.04.1997., Tt-97/814-2

Statusne promjene

Broj: Tt-18/1285-4

Datum: 28.3.2018. 0:00:00

Opis: promjena imena

Mrežna stranica

www.muzej-rovinj.hr

Napomena

1. Tt-18/1285-4 od 28.03.2018. (Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu) - Zavičajni muzej Grada Rovinja - Museo civico della Citta di Rovigno / promjena imena koje glasi: Muzej Grada Rovinja - Rovigno - Museo della Citta di Rovinj - Rovigno

Datum zadnje promjene

25.02.2021