Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Zavičajni muzej Ogulin

Broj upisnog lista: MDC-136-2019 (M-36/02)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavičajni muzej Ogulin

Tel: 047/522-502

Fax:

Email: muzejog@gmail.com

Adresa: Trg hrvatskih rodoljuba 2

Grad: 47300 Ogulin

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Ogulin

Adresa: Bernardina Frankopana 11

Grad: 47300 Ogulin

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-18/4902-2 od 09.02.2018.

Mrežna stranica

www.zavicajni-muzej-ogulin.hr

Napomena

Upis ustanove i osobe ovlaštene za zastupanje - Sudski registar, br. Tt-18/4902-2 od 09.02.2018.; Upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje - Sudski registar, br. Tt-19/24400-2 od 03.07.2019.; Upis primjene odredbi Statuta - Sudski registar br. Tt-19/33337-3 od 18.10.2019.; Upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje - Sudski registar br. Tt-20/8594-2 od 14.04.2020.; Upis promjena odredbi statuta - Sudski registar TSZG (stalna služba u Karlovcu) br. Tt-21/8650-2 od 24.02.2021.

Datum zadnje promjene

17.03.2021