Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

HT muzej

Broj upisnog lista: MDC-159-2019 (M-89)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: HT muzej

Tel: 01/4911-589

Fax:

Email: htmuzej@t.ht.hr

Adresa: Draškovićeva 26

Grad: 10 000 Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - tehnički

Osnivač

Naziv: Hrvatski telekom d.d.

Adresa: Radnička 21

Grad: 10 000 Zagreb

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Hrvatski telekom d.d.

Adresa: Radnička 21

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-98/5725-2 od 27.01.1999.

Statusne promjene

Broj: Tt-10/5530-2; Tt-19/21482-2

Datum:

Opis: promjena imena i sjedišta osnivača

Mrežna stranica

www.t.ht.hr/drustvena-odgovornost/ht-muzej/

Napomena

20.05.2021. prijava promjena pravne osobe u sastavu koje je muzej: Tt-10/5530-2 od 20.05.2010.; promjena tvrtke, predmeta poslovanja - djelatnosti, članova Nadzornog odbora i odredbi Statuta u dioničkom društvu; Tt-19/21482-2 od 06.12.2019. promjena poslovne adrese i promjena člana uprave u dioničkom društvu

Datum zadnje promjene

26.05.2021