Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI

Broj upisnog lista: MDC-61-2019 (M-114/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI

Tel: 01/6041-040

Fax: 01/6041-044

Email: moderna-galerija@zg.t-com.hr

Adresa: Andrije Hebranga 1

Grad: Zagreb

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 080265018; Tt-08/3286-2 od 12.03.2008.

Mrežna stranica

www.nmmu.hr

Napomena

1. Promjena naziva: MODERNA GALERIJA; Novi naziv: NACIONALNI MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI. Rješenjenj TS ZG broj: Tt-21/21406-2 od 13.05.2021. (promjena tvrtke, promjena odredbi statuta)

Datum zadnje promjene

05.07.2021