Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej grada Ludbrega

Broj upisnog lista: MDC-164-2021

Datum prvog upisa: 02.06.2021

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej grada Ludbrega

Tel: 091 306 11 44

Fax:

Email:

Adresa: Trg Svetog Trojstva 19

Grad: 42230 Ludbreg

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Ludbreg

Adresa: Trg Svetog Trojsktva 14

Grad: 42230 Ludbreg

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Centar za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg

Adresa: Trg Svetog Trojstva 19

Grad: 42230 Ludbreg

Podružnice

Arheološki park Iovia

Adresa: Trg Sv. Trojstva 25

Grad: 42230 Ludbreg

Telefon: 0913061144

Fax:

Email:

Mrežna stranica:

Mrežna stranica

www.czkidn.hr

Napomena

1. Rješenje o postojanju svih zakonskih uvjeta za osnivanje Muzeja grada Ludbrega (Klasa: UP/I-612-05/21-01/0057; Urbroj: 532-02-03-01/1-21-1 od 20.05.2021. Ministarstvo kulture i medija RH) 2. Rješenje TS broj: Tt-21/2523-2 od 18.06.2021. - promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja i promjena odredbi statuta

Datum zadnje promjene

06.07.2021