Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzeji grada Karlovca

Broj upisnog lista: MDC-27-2019 (M-35/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzeji grada Karlovca

Tel: 047/615-980

Fax: 047/615-981

Email: gradski-muzej@ka.t-com.hr

Adresa: Strossmayerov trg 7

Grad: Karlovac

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Karlovac

Adresa: Banjavčićeva 9

Grad: Karlovac

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 020022564, od 28.02.1996., Tt-08/840-3 od 03.03.2009.

Statusne promjene

Broj: Tt-21/25474-5

Datum:

Opis: promjena u sudskom registru: Promjena imena iz "Gradski muzej Karlovac" u "Muzeji grada Karlovca", promjena predmeta poslovanja - djelatnosti, promjena zastupnika ustanove, promjena odredbi statuta

Mrežna stranica

www.gmk.hr

Napomena

1. Promjena imena iz "Gradski muzej Karlovac" u "Muzeji grada Karlovca", promjena predmeta poslovanja - djelatnosti, promjena zastupnika ustanove, promjena odredbi statuta - Tt-21/25474-5 (TS u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu) od 09.11.2021,

Datum zadnje promjene

16.12.2021