Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell´ Istria

Broj upisnog lista: MDC-12-2019 (M-20/04)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell´ Istria

Tel: 052/622-220

Fax: 052/624-351

Email: emi@emi.hr

Adresa: Trg Istarskog razvoda 1275 br. 1

Grad: Pazin

Vrsta muzeja: Specijalizirani - etnografski

Osnivač

Naziv: Istarska županija

Adresa: Dršćevka 3

Grad: Pazin

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-97/609-2 od 13.05.1997.; Tt-17/4525-2 od 03.08.2017.

Mrežna stranica

emi@emi.hr

Napomena

upis 26.04.2021.: 07.04. imenovanje dr.sc. Ivone Orlić za ravnateljicu (Tt-21/2078-3)

Datum zadnje promjene

27.12.2021