Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej crvene povijesti

Broj upisnog lista: MDC-166-2022

Datum prvog upisa: 25 svi

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej crvene povijesti

Tel: 091 528 7744

Fax:

Email: info@redhistorymuseum.com

Adresa: Svetog križa 3

Grad: 20000 Dubrovnik

Vrsta muzeja: Specijalizirani - povijesni

Osnivač

Naziv: Majeutika d.o.o.

Adresa: Svetog križa 3

Grad: 20000 Dubrovnik

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Majeutika d.o.o.

Adresa: Svetog križa 3

Grad: 20000 Dubrovnik

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: 21.03.2022.

Statusne promjene

Broj: Tt-22/473-4

Datum: 21.3.2022. 0:00:00

Opis: promjena u sudskom registru: promjena društvenog ugovora za Majeutika d.o.o. - registrirana muzejska djelatnost

Napomena

1. Rješenje o postojanju svih zakonskih uvjeta za osnivanje "Muzeja crvene povijesti": Ministarstvo kulture i medija RH, Klasa: UP-I-611-05/22-01/0008; Urbroj: 532-02-03-01/1-22-1 od 11.03.2022.

Datum zadnje promjene

01 lip