Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Galerija "Barutana 1991."

Broj upisnog lista: MDC-167-2022

Datum prvog upisa: 07.08.2022

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Galerija "Barutana 1991."

Tel: 097 7772 466

Fax:

Email: info@dohvt-muzejdomovinskograta.hr

Adresa: Barutanska 10

Grad: 43000 Bjelovar

Vrsta muzeja: Specijalizirani - povijesni

Osnivač

Naziv: Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije

Adresa: Vukovarska 9

Grad: 43000 Bjelovar

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije

Adresa: Vukovarska 9

Grad: 43000 Bjelovar

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: 12.04.2017. upis Društva za očuvanje hrvatske vojne tradicije u registar udruga

Mrežna stranica

https://dohvt-muzejdomovinskograta.hr

Napomena

- Subjekt unutar udruge Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije (registarski broj udruge: 07001506). - Dana 13.07.2022. Ministarstvo kulture i medija RH donijelo je Rješenje o utvrđenju postojanja svih zakonskih uvjeta za osnivanje Galerije "Barutana 1991." (Klasa: UP-I-611-05/22-01/0037, Urbroj: 532-02-03-01/4-22-2) - 06.07.2022. izmjene i dopune Statuta Udruge - muzejsku djelatnost obavlja ustrojstvena jedinica DOHVT Galerija "Barutana 1991."

Datum zadnje promjene

22.08.2022