Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Zavičajni muzej Daruvar

Broj upisnog lista: MDC-168-2022

Datum prvog upisa: 26.09.2022

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Zavičajni muzej Daruvar

Tel: 099 705 4955

Fax:

Email: muzej@daruvar.hr

Adresa: Ivana Gundulića 1

Grad: 43500 Daruvar

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Grad Daruvar

Adresa: Trg kralja Tomislava 14

Grad: 43500 Daruvar

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-22/1189-2

Statusne promjene

Broj: Tt-22/1189-2

Datum: 12.4.2022. 0:00:00

Opis: Osnivanje ustanove Zavičajni muzej Daruvar

Napomena

1. Rješenje o utvrđenju da postoje svi zakonski uvjeti za osnivanje javne ustanove Zavičajni muzej Daruvar (Ministarstvo kulture i medija RH; Klasa: UP/I-611-05/22-01/0004; Urbroj: 532-02-03-01/7-22-6 od 03.03.2022.) 2. Rješenje - u sudski registar upisuje se osnivanje ustanove Zavičajni muzej Daruvar (Trgovački sud u Bjelovaru, Tt-22/1189-22 od 12.04.2022.).

Datum zadnje promjene

27.09.2022