Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Odsjek za zaštitu kulturnih dobara

Broj upisnog lista: MDC-42-2019 (M-26/03)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Odsjek za zaštitu kulturnih dobara

Tel: 052/525-822

Fax:

Email: kultura@np-brijuni.hr

Adresa:

Grad: Brijuni, Pula

Vrsta muzeja: Opći

Osnivač

Naziv: Vlada Republike Hrvatske

Adresa: Trg sv. Marka 2

Grad: Zagreb

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Adresa: Brijuni

Grad: Pula

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-09/484-2 od 23-03-2009.

Mrežna stranica

www.np-brijuni.hr

Napomena

1. Promjena naziva iz Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara u Odsjek za zaštitu kulturnih dobara prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načnu rada Javne ustanove Nacionalni park Brijuni koji je stupio na snagu 08.10.2021. (prijava 08.02.2023.).

Datum zadnje promjene

13.02.2023