Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Samostalna zbirka - Memorijalna zbirka "Jozo Kljaković"

Broj upisnog lista: MDC-163-2021

Datum prvog upisa: 19.05.2021

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Samostalna zbirka - Memorijalna zbirka "Jozo Kljaković"

Tel:

Fax:

Email:

Adresa: Rokov Perivoj 4

Grad: 10 000 Zagreb

Vrsta muzeja:

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Centar za likovni odgoj Grada Zagreba

Napomena

1. Rješenje o postojanju svih zakonskih uvjeta za osnivanje (Klasa: UP/I-612-05/21-01/0056; Urbroj: 532-02-03-01/6-21-1 od 10.05.2021. - Ministarstvo kulture i medija RH)

Datum zadnje promjene

14 vlj