Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Gradska Galerija Sikirica

Broj upisnog lista: MDC-19-2019 (M-153)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Gradska Galerija Sikirica

Tel:

Fax:

Email: galerija.sikirica@gmail.com

Adresa: Alkarsko trkalište 3

Grad: 21230 Sinj

Vrsta muzeja: Specijalizirani - umjetnički muzeji i muzeji primijenjenih umjetnosti

Osnivač

Naziv: Grad Sinj

Adresa: Dragašev prolaz 24

Grad: 21230 Sinj

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-22/8755-6 od 19.12.2022. // Tt-14/4862-6 od 17.12.2014. //

Statusne promjene

Broj: Tt-22/8755-6 (Trgovački sud u Splitu)

Datum: 19.12.2022. 0:00:00

Opis: Rješenje TS ST o osnivanju javne ustanove Gradska Galerija Sikirica

Napomena

1. a) Galerija Sikirica izdvojena je iz javne ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj Odlukom o izdvajanju. b) Ministarstvo kulture i medija RH 03.01.2022. donosi Rješenje da je u suglasnosti s zakonom Odluka o izdvajanju Galerije Sikirica iz javne ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj (MKM RH Klasa: UP-I-611-05/22-01/0001, Urbroj: 532-02-03-01/1-22-2) koju je Grad Sinj dostavio MKM RH 30.12.2021. (Klasa: 610-01/21-01/4, Urbroj: 2175/01-04-21-4). c) Odluku o osnivanju Gradske galerije Sikirica donosi Grad Sinj 02.05.2022. (Klasa: 007-01/22-01-01/29, Urbroj: 2181-8-01-22-2) d) MKM RH 22.09.2022. donosi Rješenje o utvrđenju da postoje svi zakonski uvjeti za osnivanje Gradske Galerije Sikirica (Klasa: UP/I-611-05/22-01/001, Urbroj: 532-02-03-01/7-22-4) e) TS ST donosi Rješenje (Tt-22/8755-6 od 19.12.2022.) - upisno je osnivanje javne ustanove Gradska Galerija Sikirica. f) Gradska Galerija Sikirica MDC-u dana 16.02.2023. dostavlja Obrazac Zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u RH od 13.02.2023.

Datum zadnje promjene

16 ožu