Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Memorijalna zbirka Marina Držića

Broj upisnog lista: MDC-169-2023

Datum prvog upisa: 01 lip

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Memorijalna zbirka Marina Držića

Tel: 020 323 242

Fax: 020 323 298

Email: ravnatelj@muzej-marindrzic.eu

Adresa: Široka 7

Grad: 20000 Dubrovnik

Vrsta muzeja: Specijalizirani - ostali

Osnivač

Naziv: Grad Dubrovnik

Adresa: Prid dvorom 1

Grad: 20000 Dubrovnik

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Dom Marina Držića

Adresa: Široka 7

Grad: 20000 Dubrovnik

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-08/354-6 Trgovački sud u Dubrovniku

Statusne promjene

Broj: Tt-23/1038-4 Trgovački sud u Dubrovniku

Datum: 29.5.2023. 0:00:00

Opis: Dopuna Statuta ustanove "Dom Marina Držića" - osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića

Mrežna stranica

www.muzej-marindrzic.eu

Napomena

- Odluka o osnivanju ustanove "Dom Marina Držića" od 13.12.2007. - Rješenje Ministarstva kulture i medija RH (Klasa: UP/I-611-05/22-01/0015, Urbroj: 532-02-03-01/1-22-1 od 04.04.2022.) - cit. "Utvrđuje se da postoje svi zakonski uvjeti za osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića, sa sjedištem u Dubrovniku, Široka ulica 7, u sastavu Ustanove u kulturi Dom Marina Držića." - Tt-23/1038-4 Trgovački sud u Dubrovniku od 29.05.2023. - Dopuna Statuta ustanove "Dom Marina Držića" - osnivanje Memorijalne zbirke Marina Držića

Datum zadnje promjene

01 lip