Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Muzej vinogradarstva i vinarstva - Putniković

Broj upisnog lista: MDC-170-2023

Datum prvog upisa: 28 ruj

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Muzej vinogradarstva i vinarstva - Putniković

Tel:

Fax:

Email: putnikovici.pz@gmail.com

Adresa: Putnikovići 5

Grad: 20248 Putnikovići

Vrsta muzeja: Specijalizirani - ostali

Osnivač

Naziv: PUTNIKOVIĆ, poljoprivredna zadruga

Adresa: Putnikovići 7

Grad: 20248 Putniković

Ustanova ili druga pravna osoba unutar koje je muzej, galerija ili zbirka

Naziv: PUTNIKOVIĆ, poljoprivredna zadruga

Adresa: Putnikovići 7

Grad: 20248 Putniković

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: Tt-23/1594-4 od 24.09.2023. (Trgovački sud u Dubrovniku) i Prilog Rješenju od 27.09.2023.

Statusne promjene

Broj: Pravila - PUTNIKOVIĆ, poljoprivredna zadruga

Datum: 29.6.2023. 0:00:00

Opis: Na Skupštini zadruge održanoj 29.06.2023. donesena Pravila koja su odmah stupila na snagu (čl. 5. popisane su djelatnosti koje Zadruga obavlja, a st. 2. definirano je da muzejsku djelatnosti Zadruge obavlja ustrojstvena jedinica "Muzej vina i vinogradarstva - Putniković" na čelu s voditeljem ustrojstvene jedinice

Napomena

1. Pravila zadruge od 29.06.2023. prihvaćena na Skupštini održanoj 29.06.2023. 2. Rješenje MKM RH (Klasa: UP/I-611-05/23-01/0072, Urbroj: 532-02-03-01/1-23-1 od 11.07.2023.) - utvrđuje se da postoje svi zakonski uvjeti za osnivanje muzeja 3. Rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku Tt-23/1594-4 od 24.09.2023. - upisuje se promjena djelatnosti unutar poslovanja, promjena odredbi pravila Zadruge + Prilog Rješenju: dopuna djelatnosti - muzejska djelatnost

Datum zadnje promjene

02 lis