Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj vodi se pri Muzejskome dokumentacijskom centru radi dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s čl. 18. st. 1. i 2. Zakona o muzejima.

Donošenjem Zakona o muzejima (NN 61/2018) dotadašnji Očevidnik muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, koji se vodio pri Ministarstvu kulture RH, preimenovan je u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019) prestaje vrijediti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/1999).

Na temelju čl. 4. st. 2. Pravilnika prijava se podnosi u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar, odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima, što uključuje i promjenu već upisanih podataka.

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Obrazac zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Upute za popunjavanje obrasca zahtjeva za prijavu za upis i promjenu u Upisnik

Popunjeni obrazac dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku na adresu upisnik@mdc.hr.

Arheološki muzej u Splitu

Broj upisnog lista: MDC-4-2019 (M-97/06)

Datum prvog upisa:

Muzej, galerija ili zbirka

Naziv: Arheološki muzej u Splitu

Tel: 021/329-340

Fax: 021/329-360

Email: info@armus.hr

Adresa: Zrinsko-Frankopanska 25

Grad: Split

Vrsta muzeja: Specijalizirani – arheološki

Osnivač

Naziv: Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture

Adresa: Runjaninova 2

Grad: Zagreb

Podružnice

Arheološka zbirka Issa u Visu

Adresa: Šetalište Viški boj 12

Grad: Vis

Telefon: 021/329-340

Fax: 021/329-360

Email: info@armus.hr

Mrežna stranica:

Arheološka zbirka Salona

Adresa: Don Frane Bulića 91

Grad: Solin

Telefon: 021/213-358

Fax: 021/212-900

Email: info@armus.hr

Mrežna stranica:

Broj i datum sudske ili druge registracije

Broj i datum: MBS: 060133278, Tt-13/2617-2 od 17.05.2013.

Datum zadnje promjene

02.05.2019